fbpx

Regulamin Panelu Ikarto

 

 1. Administrator – Usługodawca – IKARTO Jacek Fura, który zajmuje się marketingiem internetowym, ma siedzibę w Kielnarowej 94d, 36-020 Tyczyn, NIP: 8133020342. Dane kontaktowe: telefon: 530 994 777, e-mail: jacek@ikarto.pl.
 2. Serwis – to strona internetowa, która jest prowadzona przez Usługodawcę i dostępna pod adresem ikarto.pl/panel. Poprzez Serwis, Usługodawca oferuje Usługi dla Użytkowników, a także prowadzi różne działania informacyjne, handlowe lub reklamowe.
 3. Regulamin – zbiór zasad, które określają sposób świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik – Usługobiorca – to Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, i korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które posiadają zdolność prawną.
 5. Usługi – to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników. Usługi te są objęte umową pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz Regulaminem.
 6. Konto – to konto utworzone przez Użytkownika w Serwisie. Po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła), Użytkownik ma dostęp do spersonalizowanych narzędzi i treści w Serwisie.
 7. Cennik – to uporządkowany wykaz cen za Usługi oferowane w Serwisie, dostępny pod adresem internetowym ikarto.pl/cennik.
 8. Dodatki – to funkcjonalności Konta Użytkownika, które są odpłatne zgodnie z Cennikiem na stronie ikarto.pl/cennik.
 9. Rejestracja – to akceptacja warunków Regulaminu oraz wykonanie czynności wskazanych na stronie internetowej ikarto.pl/panel, które prowadzą do zawarcia Umowy i utworzenia Konta Użytkownika.
 10. Informacja handlowa – informacja reklamowa zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca Informację handlową.

  Postanowienia ogólne:

  1. Serwis umożliwia Administratorowi świadczenie Usług oraz prowadzenie działań informacyjnych, handlowych lub reklamowych.
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora dotyczące korzystania z Serwisu, w tym zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika wymaga przestrzegania jego postanowień podczas korzystania z Serwisu.
  4. Regulamin stanowi nieodłączną część umowy między Administratorem a Użytkownikiem dotyczącej Świadczenia Usług.
  5. Regulamin jest dostępny w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł go pozyskać, odtworzyć, zapisać i wydrukować.
  6. Administrator jest właścicielem i zarządza Serwisem.
  7. Rejestracja wymaga od Użytkownika podania prawdziwego adresu e-mail, a potwierdzenie tego adresu jest wymagane w procesie rejestracji.
  8. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać tylko z funkcjonalności, które nie wymagają logowania.
  9. Rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o przerwach technicznych, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu na wskazany adres e-mail.
  10. Zarejestrowany Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta, a usunięcie jest nieodwracalne i może być dokonane przez wypełnienie formularza dostępnego w ustawieniach konta pod linkiem „Usuń konto”.

  Autoresponder dyskusji Allegro:

  1. Narzędzie pozwala na automatyczne udzielanie odpowiedzi na wiadomości od kupujących w dyskusjach Allegro.
  2. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania treści takich automatycznych odpowiedzi.
  3. Autoresponder regularnie sprawdza, czy w dyskusji pojawiły się nowe wiadomości i jeśli sprzedawca nie udzielił odpowiedzi, to narzędzie automatycznie dodaje odpowiednią wiadomość.
  4. Użytkownik ma możliwość wybrania jak ma wyglądać odpowiedź na pierwszą wiadomość i każdą kolejną.
  5. Autoresponder jest domyślnie wyłączony i musi być włączony przez użytkownika w ustawieniach konta.

  Autoresponder wiadomości email:

  1. Narzędzie umożliwia automatyczne udzielanie odpowiedzi na wiadomości e-mail.
  2. Użytkownik może skonfigurować treść takich automatycznych odpowiedzi.
  3. Użytkownik ma możliwość wybrania jak ma wyglądać odpowiedź na pierwszą wiadomość i każdą kolejną.
  4. Autoresponder regularnie sprawdza nowe wiadomości do sprzedającego.
  5. Autoresponder nie odpowiada na wiadomości wysłane z adresu e-mail, na który w ciągu ostatniej godziny już została wysłana automatyczna odpowiedź.
  6. Autoresponder sprawdza wyłącznie nieprzeczytane wiadomości.
  7. Autoresponder jest domyślnie wyłączony i musi być włączony przez użytkownika w ustawieniach konta.

   Postanowienia końcowe i warunki rozwiązania umowy

  1. Treści zamieszczone w Serwisie oraz Newsletterze, w tym znaki towarowe i oznaczenia odróżniające, są chronione prawami i wymagają zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów, aby móc z nich korzystać, kopiować lub rozpowszechniać.
  2. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu, ale dokłada starań, aby zapewnić jego ciągłość. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu oraz szkody materialne lub utracone korzyści wynikające z tego.
  3. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich urządzeń oraz korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego i rozwiązań firewall. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, wirusów, programów szpiegujących oraz innych sposobów naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić pracę lub naruszyć bezpieczeństwo Serwisu, w tym uzyskania dostępu do kont innych użytkowników.
  5. Administrator ma prawo wprowadzać zmiany w funkcjonalnościach Serwisu oraz wprowadzać opłaty za nowe lub istniejące funkcje. Opłaty nie będą naliczane bez zgody użytkownika.
  6. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do przypadków, gdy z jego winy umyślnej wystąpią przerwy w świadczeniu Usługi, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi – 0,9% w skali roku.
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika jest ograniczona do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
  8. Umowa może zostać rozwiązana na żądanie Użytkownika lub z inicjatywy Administratora w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu. Administrator może zamknąć Serwis lub zaprzestać świadczenia usług bez podania przyczyn, ale z uprzednim powiadomieniem Użytkowników.
  9. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie https://ikarto.pl/regulamin-panelu-ikartoikarto.pl